Erasmus +

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle Hayat boyu Öğrenme Programı’yla birlikte Erasmus Programı içinde “Öğrenci Staj Hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için üç ile on iki ay arasında bir süredir. Meslek yüksek okulu gibi kısa dönemli yüksek öğretim programları öğrencileri için asgari süre iki aydan başlar, on iki aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmaları, öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.
Gidecek Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar

Ek -2
Taahhütname
Training Agreement
Eksik Belge Bildirim Dilekçesi
Hibe Sözleşmesi
Dönecek Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar
Staj Faaliyet Raporu
Confirmation Sheet

 

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler, istedikleri taktirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi olarak Erasmus programına katılabilirler.

Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak, diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Nasıl Başvurabilir?

Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi’ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Yüksek öğretim kurumları veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar, Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’ne başvuruda bulunabilirler:

Başvuru Yöntemi:

Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yüksek öğretim kurumunun veya sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir.
Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için hibe talep edilir.

Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Yapılan Başvurular:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yüksek öğretim kurumları “Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yüksek Öğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formunun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

Konsorsiyum Oluşturarak Yapılan Başvurular:

Yüksek öğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.
Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihe kadar hibe başvurusunda bulunur. Konsorsiyuma katılacak yüksek öğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.

Öğrenciler Nasıl Başvurabilir?

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yüksek öğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yüksek öğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı’nda yer alır. Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yüksek öğrenim hayatı boyunca yalnız bir defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az ikinci sınıfta olma koşulu aranmaz. Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden tüm yüksek öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir defa yararlanılabilir. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede, gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.